ezrachut

24/12/2013

מבוא רעיוני – רציונל:

-לימודי מולדת וחברה מהווים את הבסיס הרעיוני ללימודי אזרחות, לקראת טיפוח אחריות אזרחית.
במבט על, שלושת תחומי דעת אלה עוסקים ב"אדם בסביבה ומה שביניהם".
-כל זאת במטרה להכשיר את האדם לתפקד כ"בוגר עצמאי וכאזרח בקהילה התורם את חלקו ועפ"י יכולותיו למדינה."  (מתוך החזון הבית ספרי)

מבנה התוכנית:

- התוכנית מבוססת על עקרונות מעגל הקש"ר. משמע, טיפוח המתבגר כאדם קיים, שייך ורצוי בסביבות חייו השונות, ולכן הוא במרכז.
-תוכנית הלימודים עוסקת בסביבות חיים שונות מהקרוב אל הרחוק. התוכנית אינטגרטיבית לכיתות ז' – י"ב.
-לכל שכבת גיל מותאמת סביבה, תוך העמקת הלמידה והתייחסות למגוון היבטים: גיאוגרפי, היסטורי, חברתי, תרבותי, כלכלי ואקולוגי.
-פרישת תכני הלימוד משולבים בחינוך הלשוני ובכישורי חיים.
-לכיתות ז'-ט' – ישולבו שיעורי חברה/חינוך תוך התייחסות לנושאים אקטואליים וסוגיות חברתיות-ערכיות הנגזרות מהסביבות הנלמדות.
עקרונות ביצוע
- המושג מולדת יקבל התייחסות כהיבט גיאוגרפי המהווה נקודת מוצא לתכנון ההוראה-למידה .
-מיומנויות הלמידה החקרנית הן מרכיב מרכזי בתהליך, במטרה לעורר מוטיבציה והתחברות אישית.
-במסגרת התכנון ישולבו טקסטים כתובים וחזותיים רלוונטיים ממקורות שונים תוך שילוב יישומי מחשב.
-לכל שכבת גיל יותאם פרויקט גמר שיהווה נקודת שיא למסע הלמידה.

עקרונות ביצוע:

- המושג מולדת יקבל התייחסות כהיבט גיאוגרפי המהווה נקודת מוצא לתכנון ההוראה-למידה .
-מיומנויות הלמידה החקרנית הן מרכיב מרכזי בתהליך, במטרה לעורר מוטיבציה והתחברות אישית.
-במסגרת התכנון ישולבו טקסטים כתובים וחזותיים רלוונטיים ממקורות שונים תוך שילוב יישומי מחשב.
-לכל שכבת גיל יותאם פרויקט גמר שיהווה נקודת שיא למסע הלמידה.

אין תגיות