ראשי הורים ועדת שילוב

 ועדת שילוב

מהי הגדרת התלמיד המשולב?
 "תלמיד משולב" הוא ילד בעל צרכים מיוחדים הזכאי לחינוך חינם לפי סעיף 6(א) לחוק לימוד חובה, התש"ט -1949, אשר ועדת שילוב, כאמור בסעיף 20ד' לחוק החינוך המיוחד, החליטה על זכאותו לתוספת של הוראה ולימוד ושירותים מיוחדים במוסד לחינוך רגיל. "ילד בעל צרכים מיוחדים" הוא "אדם... עם לקות משמעותית שבשלה מוגבלת יכולתו להתנהגות מסתגלת והוא נזקק לחינוך מיוחד" (מתוך חוק החינוך המיוחד). הלקות היא משמעותית ואינה קושי רפואי זמני להשתלב עקב מגבלות פיזיות.
חוזר מנכ"ל ס"ח 3(ד)
 _______________________________________________________
 על איזה אוכלוסיית יעד תחול תכנית השילוב?

תכנית השילוב תחול על תלמידים בגיל חינוך חובה כהגדרת המונח "גיל" בסעיף 11 לחוק חינוך חובה, התש"ט-1949, בבתי הספר היסודיים, בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות, וכן בגני ילדים לגילאי 4-3 ברשויות החינוך המקומיות הנכללות בצו לימוד חובה (החלה בגני ילדים), התשנ"ט-1999 והתשס"א-2001 בלבד, הן במוסדות חינוך רשמיים והן במוסדות מוכרים שאינם רשמיים בכל המגזרים.
חוזר מנכ"ל ס"ח 3(ד)
________________________________________________________
מהי הסמכות של ועדת השילוב המוסדית?
בסמכותה של ועדת השילוב המוסדית לקבוע את זכאותו של תלמיד בעל צרכים מיוחדים ובעל לקות משמעותית להיכלל בתכנית השילוב במוסד החינוך הרגיל כמוגדר בסעיף 20ד לחוק החינוך המיוחד, בהתאם למסגרת התקציבית הנקבעת מדי שנה.
חוזר מנכ"ל ס"ח 3(ד)
_______________________________________________________
מי הם הגורמים הרשאים להפנות לועדת השילוב על פי החוק?
סעיף 20-ד לחוק החינוך המיוחד קובע כי הגורמים המפנים לוועדת השילוב הם אלו:
הורה (בכל מקום שכתוב "הורה" הכוונה גם לאפוטרופוס החוקי).
ועדת ההשמה ביישוב, לאחר דיון בעניינו של התלמיד, בצירוף טופס החלטתה.
עובד חינוך מהסגל הפדגוגי במוסד החינוך הרגיל.
רשות החינוך המקומית הרלוונטית.
חוזר מנכ"ל ס"ח 3(ד)
________________________________________________________
באילו מקרים יופנה תלמיד לועדת שילוב מוסדית?
הפניית תלמיד לוועדת שילוב מוסדית תיעשה לאחר שהמוסד החינוכי ימצה את אפשרויות ההתערבות החינוכית, ובכלל זה היוועצות עם גורמים מקצועיים נוספים הקשורים למסגרת - היועץ, הפסיכולוג, מדריכים מקצועיים - והתערבות באמצעות תכניות חינוכיות אחרות הקיימות טרם ההפניה לוועדת שילוב.
חוזר מנכ"ל ס"ח 3(ד)