תוכן עבור תגית 'עירוני ד'':עירוני ד' ע"ש פרופ' אהרון קציר - הודעות צרפתית - דפים
syllabusesתכניות לימודים
linksקישורים
projectsפרוייקטים
פסיכולוגיה - דפים
syllabusesתכניות לימודים
עברית - דפים
videosסרטונים
syllabusesתכניות לימודים
כלכלה - דפים
testכותרת
מדעי המחשב - דפים
linksקישורים
כלכלה ומשחק עסקים - דפים
syllabusesתכניות לימודים
eventsאירועים
כימיה - דפים
syllabusesתכניות לימודים
מידע חשוב - דפים
papersטפסים
testsלוח מבחנים
למידה מרחוק למידה מרחוק
לזכרם - דפים
sean_mondshaynשון מונדשיין
casualitiescasualities
מדעים - דפים
aboutעל המקצוע
syllabusesתכניות לימודים
סוציולוגיה - דפים
syllabusesתכניות לימודים
חינוך גופני - דפים
syllabusesתכניות לימודים
תנ''ך - דפים
syllabusesתכניות לימודים
aboutעל המקצוע
ביולוגיה - דפים
hs-ptמצגות
highschool_projectsפרוייקטים
משולחן העורכים - דפים
feedbackהצעות ותגובות
קישוריםקישורים
questionsשאלון תלמידים
עירוני ד' ע"ש פרופ' אהרון קציר - דפים
Tearmמסמך הבנות
ManagerVisionדבר המנהל
Teamצוות בית ספר
about_schoolאודות ביה"ס
paymentsתשלומים
sign_7gradeהרשמה לכיתות ז'
sign_10gradeהרשמה לכיתות י'
Sign_mehunanimהרשמה למסלול מחוננים
Roboticsרובוטיקה
mehunanimמחוננים
Tech_Scienceמסלול טכנולוגי מדעי
meshlahutמשלחות
Research_papersעבודות חקר
PBLPBL
young_classesחטיבה צעירה
jun-funהווי בחטיבה
RadioAmateurחובבות רדיו
pbl_10-class"מצאתי אותי בין השורות" - שכבת י תשע"ה
pbl_10-class_aboutעל הפרוייקט
moetzhetTalmidimמועצת תלמידים
mehunanim_project_tedx-videosסרטונים מאירוע TEDx
mohoravutמעורבות חברתית
del_polandהמשלחת לפולין
del_germanyהמשלחת לגרמניה
del_brazilהמשלחת לברזיל
del_spainהמשלחת לספרד
del_laהמשלחת ללוס אנג'לס
mahagaley-sihachמעגלי שיח
rehut-projectפרוייקט רעות
mehoravut_infoמידע כללי
1 - 30 הבא
היסטוריה - דפים
presentationsמצגות
linksקישורים
syllabusesתכניות לימודים
summariesסיכומים
pbl-10-6PBL - כיתה י'6
אנגלית - דפים
activitiesפעילויות
לשון - דפים
syllabusesתכניות לימודים
linksקישורים
אזרחות - דפים
aboutעל המקצוע
syllabusesתכניות לימודים
presentationsמצגות
מתמטיקה - דפים
linksקישורים
videosסרטונים
puzzlesחידות הגיון
פיזיקה - דפים
linksקישורים
aboutעל המקצוע
researchesעבודות חקר
projectsפרוייקטים
ערבית - דפים
assignmentsפעילויות
aboutעל המקצוע