צוות המורים

    מינקין סנדרה, פרניק אפרת, קגן ריקי.