צוות המורים

    אילן אורי, זילכה טל, רובינשטיין ליאת, שרף דורון.