צוות המורים

    גור יעל, גלסנר פרץ ישראל, יעקב אהובה, לשם עפרה, ספילמן דן (פבלו), רובינשטיין ליאת, שחם נועה, שינה גל.