תוכן עבור תגית 'עירוני י"ב':עירוני י"ב יפו - דפים
about_schoolאודות ביה"ס
Student _councilמועצת תלמידים
robotkaרחפנים
Student of the monthhמצטיינים
sportספורט וטורנירים
חטיבת ביניים - דפים
School's_principalكلمة المديرة/דבר המנהלת
Stepsצעדים
Sparksחדר בריחה
debateדיבייט
young entrepreneursיזמים צעירים
hevrotaחברותא-חיים משותפים
tutoring_centerמרכז תגבור לימודי
amirimאמירים
Ecological_Gardenגינה אקולוגית
talkשיח ושיג
Student_councilמועצת תלמידים
חטיבה עליונה - דפים
headmaster_JuniorHighדבר המנהלת
psagotפסגות
Shelahשל"ח- שדה ,לאום, חברה
Telemתל"ם- תעסוקה, לימודים, מגורים
Student_councilמועצת תלמידים