gina

4/09/2016

הגינה מאפשרת לילדים מגע ישיר ומוחשי עם הסביבה. התנסות בעבודת האדמה ולמידה על תהליכים שונים המתרחשים בטבע, .היא מהווה הזדמנות להתנסות לימודית חווייתית, מאפשרת מפגש עם צמחים ובעלי חיים ומזמינה שאילת שאלות וחקירה מדעית. החיבור לגינה וההנאה מהעבודה בה, מפתחים בקרב הילדים את הבסיס להבנת יחסי הגומלין בין האדם לאדמה ולעולם הצומח והחי ומגבירים את המודעות הסביבתית והאחריות כלפיהם​

אין תגיות