Our English Songs - כיתות ג'-ד'

    קישורים לשירים שכולנו אוהבים!

    קישורים לאתרים Links

    קישורים לאתרים המלווים את התכנים הנלמדים בכיתה, אתרי העשרה, אתרי תרגול.

    דפי עבודה, דפי הכנה למבחן Worksheets

    חומרי לימוד ודפי עבודה המלווים את תוכנית העבודה והשיעורים בכיתה, דפי הכנה למבחן, רשימת מילים למבחן איות , דפי תרגול