תוכן עבור תגית 'יסודי':רמת אביב ג - הודעות חינוך לשוני - דפים
Pitgamimפתגמים, ניבים וביטויים
שכבת ו'שכבת ו'
שכבת ה'שכבת ה'
שכבת ד'שכבת ד'
שכבת ג'שכבת ג'
שכבת ב'שכבת ב'
שכבת א'שכבת א'
Reading 1st gradeרכישת הקריאה והכתיבה
Reading 234rd gradeקוראים בכיף
Understanding 2nd gradeהבנת הנקרא כיתה ב'
Writing 2nd gradeהבעה בכתב כיתה ב'
Fun all classesשעשועי שפה ולשון
Understanding 3rd gradeהבנת הנקרא כיתה ג'
Writing 3rd gradeהבעה בכתב כיתה ג'
Understanding 4rd gradeהבנת הנקרא כיתה ד'
Writing 4rd gradeהבעה בכתב כיתה ד'
מפתח הלב - דפים
mithologyפיסול בנושא מיתולוגיה
EcologyEcology/ Recycling
spacetecטכנולוגיה לחקר החלל
watergamesמשחקים במים- שכבת ד'
StoriesSecondGradeToShowהסיפור הדיגיטלי שלי- שכבת ב'
firstgradefoodשכבת א'- מזון בריא
myneighborhoodהשכונה שלי- שכבת ג'
mycityעירי תל אביב- יפו- שכבת ד'
inventorsקמפוס ממציא צעיר- שכבת ה'
מולדת - דפים
TlvMyCityעירי תל אביב- יפו
TLV2019פרויקט תל אביב עירי 2019
מוסיקה - דפים
SongsForChoir1שירים למקהלה- קטע 1
SongsForChoir2שירים למקהלה 2
SongsForChoir3שירים למקהלה קטע 3
SongsLyricsללכת שבי אחריך
LyricsLuYehiמילות השיר "לו יהי" מאת נעמי שמר
LyricsMorningמילות השיר "הבוקר הפציע"
LyricsGoldMorningמילות השיר "בוקר של זהב"
תנ"ך - דפים
briat haolamבריאת העולם
sikum_yehoshuaעבודת סיכום-יהושע
גיאוגרפיה - דפים
שכבת ה'שכבת ה'
שכבת ו'שכבת ו'
ArtzotYamTichonפרויקט בנושא ארצות הים התיכון
מתמטיקה - דפים
מצויינות כיתות ג'מצוינות במתמטיקה כיתות ג'
משקולות כיתות גמשקולות כיתות ג
kita aשכבה א'
diagramotחקר נתונים באקסל
math 5th gradeתוצרי התלמידים במתמטיקה- שכבת ה'
sdarot excelסדרות באקסל
hidot 3rd gradeחידות חשבוניות
kita 2שכבה ב'
math storiesסיפורים חשבוניים
math 6 gradeתוצרי התלמידים במתמטיקה שכבת ו'
העשרה מתמטיתהעשרה מתמטית
grade_1שכבה א
grade_2שכבה ב
grade_3שכבה ג'
grade_4שכבה ד'
grade_5שכבה ה'
grade_6שכבה ו'
MathGamesמשחקים מתמטיים
MathRidlesחידודי מוח
linksאתרים שימושיים במתמטיקה
links_newאתרים שימושיים במתמטיקה
רמת אביב ג - דפים
דבר המנהלתדבר המנהלת
אודותabout
לזכרםizkur
tec schoolרמת אביב ג' בית ספר מקוון
מפתח הל"במפתח הלב ערך החודש
בוגרי בית הספרבוגרי בית הספר
בוגרי בית הספר לדורותיובוגרי בית הספר לדורותיו
תוכניות לימודיםtochniuot-limudim
קישוריםlinks
קישורים בחשבוןheshbon
קישורים בשפהshafa
קישורים לפעילות מקוונת בשפה האנגליתenglish
קישורים למשחקים ברשתgames
אוסף משימות מקוונותmeshimot
לוח חופשות לשנת הלימודים תשע"ה 2014-2015holidays
לקראת כתה א'likrat_a
תמונות מספרותabout-movie
מטלות מקוונותinteractive-1
טפסיםforms
על שיעורי הדרמה בבית הספרdrama
על הוראת המדעים בבית הספרmadaim
חינוך גופניsport1
פורים ב-ג'purim
פורים ב-ג'purim1
מחוויות אירועי פוריםpurim2
מבנה ארגוני של בית הספרschoolmap
זמני צלצוליםrings
מידעון תשע"דTeam
תרגיל "למידה מרחוק" בשעת חירוםלמידה בשעת חירום
הבית להורות תל אביביתהבית להורות תל אביבית
1 - 30 הבא
שכבה א - דפים
שבוע בריאות תשעגשבוע בריאות תשעג
שלום כיתה אשלום כיתה א
מחשבים - דפים
first gradeשכבה א'
location based learningלמידה מבוססת מקום- שדה הבור
עירי תל אביב-יפועירי תל אביב-יפו
שכבת ה'שכבת ה'
מצגת ברכה למשפחהמצגת ברכה למשפחה
שכבת ו'שכבת ו'
קמפוס תקשורת דיגיטליתקמפוס תקשורת דיגיטלית
בלוג- יומן רשתבלוג- יומן רשת
שיעור בנושא גלישה בטוחהשיעור בנושא גלישה בטוחה
שכבת ד'שכבת ד'
ממליצים על מקום בארץ- חלק שניממליצים על מקום בארץ- חלק שני
מובילים יוזמה לגלישה בטוחה שכבת ה'מובילים יוזמה לגלישה בטוחה שכבת ה'
מחוון להגשת המלצה (עבודת סיכום)מחוון להגשת המלצה (עבודת סיכום)
הנחיות ליצירת QR קודהנחיות ליצירת QR קוד
נצא לטייל בארץ ישראלנצא לטייל בארץ ישראל
nature in theטבע בחצר רמת אביב ג
קמפוס - דמויות מופתקמפוס - דמויות מופת
אנגלית - דפים
eng aboutשיעורי אנגלית בבית הספר
abcabc
שכבה א'שכבה א'
1st Grade1st Grade
2nd Grade2nd Grade
3rd Grade3rd Grade
4th Grade4th Grade
5th Grade5th Grade
6th Grade6th Grade
Native SpeakersNative Speakers
2nd- Grade2nd Grade
תוצרי התלמידיםתוצרי התלמידים
אמנות - דפים
artלימודי אומנות בבית הספר
למידה מבוססת מקום בצילוםלמידה מבוססת מקום בצילום
שטר ישראלי חדששטר ישראלי חדש
OnlineLessonsשיעורים מקוונים
מדעים - דפים
madaimעל הוראת המדעים בבית הספר
תחזית תחזית
grade 2כיתה ב
grade 5כיתה ה
קמפוס סביבהקמפוס סביבה
כיתה גכיתה ג
כיתה וכיתה ו
כיתה דכיתה ד
מדעים תוצרי התלמידיםתוצרי התלמידים במדעים
מדריך שדה לטבע במישור החוףמדריך שדה לטבע במישור החוף
Grade2שכבה ב
Onotעונות השנה
SceinceGrade1מדעים- שכבה א'
SensesFirstGradeלומדים על חמשת החושים
MaterialsSecondGradeלומדים על חומרים
EnviormentSecondGradeהסביבה שלי- כיתה ב'
למידה מבוססת מקום - דפים
LBL in RAGמבוא