תוכן עבור תגית 'בית ספר "מגן"':חשבון והנדסה - דפים
hibur_hisur_20חיבור וחיסור בתחום העשרים ללא שבירת עשרת
מגן - דפים
פינת היועצתyohetz
למידה מרחוק בשעת חירוםלמידה מרחוק בשעת חירום
מיחזור במגןמיחזור במגן
הקשר הרב דורי - ביקור בבית התפוצותביקור בבית התפוצות
פסטיבל שבועות בבית הספר "מגן" תל אביבפסטיבל שבועות
תערוכת כרזות - עושים סביבה יחד - היכנסו להצביע למגןתערוכת כרזות - עושים סביבה יחד - היכנסו להצביע למגן
סייבר במגןcyber_project
מגן כבית סייברmagen-cyber
מטרות התכנית "כיתות נפגשות"Class_meeting_purposes
ערך מוסף של התכנית "כיתות נפגשות"Class_meeting_value
חוקרים צעיריםyoung_researchers
למידה מבוססת מקוםmobile_learning
"מגן" תל אביב-יפו - "פישואה" בייג'יןmagaen_pishua
הזמנה להפנינג שבועות תשע"וpestival_shavuot
"פרי גני הנה הבאתי" - תערוכת ביקוריםtaharuha
רשימות ציוד לשנת הלימודים תשע"זstuff_new
יום ה-100 בבית ספר "מגן"yommea
תרגיל למידה מרחוק תשע"זtargil_herum_2017
פינת היועצותpinat_yoazot
שאלון עמדות לתלמידיםtlv_Questionnaire
חינוך לשוני - דפים
mashllסיפורי משלים
lettersכתיבת מכתב שכנוע
writing-a-stotyכתיבת סיפור בעקבות תמונות
מדעים - דפים
plastikפלסטיק