biology.jpg

ביולוגיה – תוכנית עבודה שנתית
חומר הלימוד לתלמידי מגמת ביולוגיה יילמד חלקו בשיעורי מבוא לביולוגיה  וחלקו בשיעורי ביולוגיה.

תלמידי מגמת ביולוגיה ייבחנו ב 2 מבחנים בכל מחצית:
כל מבחן יכלול פרק בנושא גוף האדם בדגש הומיאוסטזיס ופרק בנושאים אקולוגיה וחקר. חומר הלימוד למיבחנים אלו יכלול את הנילמד בשיעורי מבוא לביולוגיה ושיעורי ביולוגיה.

נושאי לימוד (שנתי)
1. גוף האדם בדגש הומיאוסטזיס:
א. גוף האדם - מבט על 
ב. מערכת העיכול
ג. מערכת הנשימה 
ד. מערכת ההובלה
ה. מערכת הפרשה
ו. מערכות ההגנה
ז. מערכות תקשורת, ויסות ותיאום מערכת העצבים
ח. המערכת ההורמונלית (מערכת הפרשה פנימית) 
ט. הכבד 
י. מערכת הרבייה באדם

2. אקולוגיה:
א. מאפייני הסביבה
ב. יחסי גומלין
ג. מקורות אנרגיה, מעברי אנרגיה ומעברי חומרים במערכת אקולוגית
ד. תהליכים אבולוציוניים
ה. התאמה לבתי גידול
ו. השפעת האדם על הסביבה
ז. השפעה אפשרית של האדם על תהליכים אבולוציוניים

נושאי לימוד (חלוקה לפי מחציות)
מחצית א'
1. גוף האדם בדגש הומיאוסטזיס:
א. גוף האדם - מבט על 
ב. מערכת העיכול
ג. מערכת הנשימה 
ד. מערכת ההובלה
ה. מערכת הפרשה

2. אקולוגיה:
א. מאפייני הסביבה
ב. יחסי גומלין
ג. מקורות אנרגיה, מעברי אנרגיה ומעברי חומרים במערכת אקולוגית
ד. תהליכים אבולוציוניים

מחצית ב'
1. גוף האדם בדגש הומיאוסטזיס:
א. מערכות ההגנה
ב. מערכות תקשורת, ויסות ותיאום מערכת העצבים
ג. המערכת ההורמונלית (מערכת הפרשה פנימית)
ד. הכבד
ה. מערכת הרבייה באדם

2. אקולוגיה:
א. התאמה לבתי גידול
ב. השפעת האדם על הסביבה
ג. השפעה אפשרית של האדם על תהליכים אבולוציוניים
ד. חקר

מועדי מבחנים
מחצית א'
מבחן ראשון: 6 נובמבר, 2016
מבחן שני: 18 דצמבר, 2016

מחצית ב'
מבחן ראשון: מועד מדוייק יפורסם בהמשך
מבחן שני: מועד מדוייק יפורסם בהמשך

מיומנויות לומד
א. ניתוח טקסטים.
ב. מידענות.
ג. שאילת שאלות חקר.
ד. העלאת השערות.
ה. ניתוח תוצאות מחקרים.
ו. ביצוע השוואה.
ז. תכנון וביצוע ניסוי.
ח. חקר נתונים.
ט. הסקת מסקנות.
י. ניסוח טיעון.
יא. הפעלת הכלים הממוחשבים הבאים:
1. תוכנות word ו excel (office)
2. שימוש בסביבת "ענן" (בעיקר כלי (google, כולל מסמכים שיתופיים.
3. Moodle.
יב. תיכנון זמן
יג. עבודה בצוות

אופני הוראה
א. דיון בכיתה
ב. ניתוח טקסטים
ג. מיומנות ביצוע ניסויים במעבדה, תיעודם ניתוח תוצאותיהם והצגתם בדו"ח ניסוי.
ד. שימוש באמצעים מתוקשבים (מחשב, מקרן, מקורות מידע באינטרנט (סירטונים, הדמיות, מצגות וכו'), הצגת מידע מספרי באופן גרפי (excel).
ה. שימוש בכלים מתוקשבים שיתופיים (לדוגמא: מסמכים שיתופיים של google docs, Moodle).
ו. הנחייה פרטנית לקבוצות מחוץ לשיעור באמצעים המתוקשבים שיתופיים שצויינו בסעיף ד'.